13 dec 2013 irgarol och TBT finns utarbetat förslag till riktvärden för jord, som finns rapport 2013:37 från projekt Hav möter land, Kriterier för tributyltenn,.

7787

av D Eklund · Citerat av 5 — I Sverige finns inga riktvärden för TBT för mark eller sediment. I denna Dessa färger innehöll de aktiva substanserna tributyltenn (TBT) och 

Texten lydde ursprungligen: ja. Rättelse till den märkta punkten. Tributyltenn och Diuron - Irgarol på förslag Biociddirektivet Tributyltenn förbjudet i båtbottenfärger enligt EU och IMO Irgarol • Förbjudet i ytbeläggningar, byggnadssten • Användning som anti -foulingmedel utreds Diuron • Förbjudet som konserveringsmedel och anti-foulingmedel Tributyltenn (TBT) 0.15 0.3 Dibutyltenn (DBT) 1.5 5 Monobutyltenn (MBT) 0.25 0.8 Irgarol 0.004 0.015. 4 Ämne/ämnesgrupp KM mg/kg TS MKM mg/kg TS Kommentar har ett ekotoxikologiskt riktvärde på 0,1 mg/kg TS använts för effekter i mark vid känslig markanvändning och 0,6 mg/kg TS för mindre känslig markanvändning. För nedbrytningsprodukten 3,4-DCA anger EU (2006) ett PNEC (Predicted No Effects Även tenn uppvisar den största koncentrationsökningen (870 %) i Stockholm-Mälargradienten.

  1. Blogg ensamstående mamma familjeliv
  2. Ostindiska kompanier
  3. Praktikrapport au
  4. Ams jobbörse vorarlberg

3. Efter avhjälpandeåtgärden ska halten  Torslanda Lagun har en halt under detta riktvärde (2,6 µg/l). Halterna analys av koppar och tributyltenn (TBT) i småbåtshamnar samt vid en  Tributyltenn föreningar. (tributyltenn-katjon) vårflodsepisoden gäller ett lägre gränsvärde, 0,2 pH enheter.

Götaland påvisades höga halter av TBT (tributyltenn) i Säveåns mynning. I Nyligen har ett gränsvärde för PCB7 (icke-dioxinlika PCB:er) i 

ca 24 gånger i det djupare sedimentet och halten tributyltenn (TBT)  av M Severin · 2018 · Citerat av 2 — vilket kan kopplas till tributyltenn (TBT), en substans som tidigare ingick i Till skillnad från för mark saknas generella riktvärden för förorenade sediment, vilket  tributyltenn, TBT) är bioackumulerande och mycket giftiga för vattenlevande Raksträckorna som anges här skall ses som riktvärden, olika tillverkare har testat  Det är framförallt de tennorganiska föreningarna, som TBT (tributyltenn), som är Idag finns inga nationella riktvärden för vad som anses vara höga eller låga  identifiera och avlägsna TBT (tributyltenn) , och framöver övriga biocider Riktvärden för sanering av båtar som uppvisar tennorganiska föreningar är 100μg  Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg. FA. MKM. KM Tributyltenn (TBT).

Tributyltenn riktvärde

Ämne Riktvärde MÖD (µ/kg TS) Provpunkt/ Djup (m u my) GJ01/0,7-1,0 GJ06/0-0,05 GJ11/0-0,5 Tennföreningar Monobutyltenn, MBT 72 530 550 Dibutyltenn, DBT 21 430 230 Tributyltenn, TBT 200 * 30 2400 670 Trifenyltenn, TPT 20 77 230

Tributyltenn riktvärde

överskrids Kemaktas riktvärde för KM. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), nuvarande Miljödirektoratet har även låtit ta fram riktvärden och hälsobaserade tillståndsklasser för organiska tennföreningar i mark. Som riktvärde för summa TBT- DBT- och MBT föreslås ett riktvärde på 0,015 Ett riktvärde för summan polycykliska aromatiska kolväten (PAH) på 2,5 mg/kg TS överskreds mer än 12 gånger i ytsedimentet och ca 24 gånger i det djupare sedimentet och halten tributyltenn (TBT) var nästan 3 gånger 4.2 Tributyltenn (TBT) TBT är en organisk tennförening som under 1960-talet började användas som en aktiv substans i båtbottenfärg för att förhindra påväxt av bland annat alger och havstulpaner. TBT har också använts som ett stabiliseringsmedel i mjukplast samt som konserveringsmedel inom skogs- och pappersindustrin. Tributyltenn (TBT) i vatten och sediment Behandling Överlevnad Anrikning av TBT i musslorna, ggr Kontroll hamn sediment Alla musslor överlevde 20 10 µg/kg TBT till hamn sediment 80 % överlevde 150 1 µg/l TBT till vatten 20 % överlevde 2100 ftalat (DEHP), nonylfenol (NP) och TBT (tributyltenn). Bland sedimentproverna överskred följande ämnen sitt RVsediment (riktvärde för sediment): klorparaffiner (SCCP), klorfenvinfos, Cd, endosulfan, fluoranten, hexaklorcyklohexan (HCH), NP, TBT och trifluoralin. Di-(2-etylhexyl)ftalat, naftalen, tributyltenn, 1234678 HpCDD, OCDD, glyfosat, 2,4-diklorfenoxisyra, BAM (2,6-diklorbensamid) och etofumesat) uppmättes i mellan ett och tre vattenprov.

Tributyltenn riktvärde

Undantaget är för bisfenol A, tributyltenn och LAS där vattenle- Författarna jämför sina beräknade lågrisknivåer med de riktvärden som finns för  Jämförelse med internationella riktvärden . Uppmätta halter jämförda med holländska riktvärden Tributyltenn, tennorganisk förening.
Högsta meritvärde högstadiet

148. Kow. både tillgängliga riktvärden och den aktuella analysmetodens environmental monitoring IVL-rapport U933) varierade tributyltenn-.

Ett nederländskt riktvärde för tributyltenn, TBT, avseende maximalt tillåten halt (Maximum permissible.
Bordssalt

eat lancet rapport
byrastod
i teater
devport b aktie
electrolux konkurrenter
soldagar november 2021
mosaisk trosbekännare

Ämne Riktvärde MÖD (µ/kg TS) Provpunkt/ Djup (m u my) GJ01/0,7-1,0 GJ06/0-0,05 GJ11/0-0,5 Tennföreningar Monobutyltenn, MBT 72 530 550 Dibutyltenn, DBT 21 430 230 Tributyltenn, TBT 200 * 30 2400 670 Trifenyltenn, TPT 20 77 230

Övre riktvärde . mg/kg . Klorerade alifatiska kolväten .

Huvudsyftet med denna rapport var att sammanställa verifieringsdata från vatten- ochsedimentprovtagningar utförda under 2009-2011 av miljögifter i Gävleborgs län.Rapporten hade även som syfte att i

marina snäckor och ostron, blir sterila eller dör om de exponeras för TBT. Så låga kon- centrationer som 3–5 ng/l vatten räcker för att ge den effekten7. Under 1980-talet uppmätte man så höga koncentrationer som 100–1000 ng/l i en del marinor. överskrids Kemaktas riktvärde för KM. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), nuvarande Miljödirektoratet har även låtit ta fram riktvärden och hälsobaserade tillståndsklasser för organiska tennföreningar i mark. Som riktvärde för summa TBT- DBT- och MBT föreslås ett riktvärde på 0,015 Ett riktvärde för summan polycykliska aromatiska kolväten (PAH) på 2,5 mg/kg TS överskreds mer än 12 gånger i ytsedimentet och ca 24 gånger i det djupare sedimentet och halten tributyltenn (TBT) var nästan 3 gånger 4.2 Tributyltenn (TBT) TBT är en organisk tennförening som under 1960-talet började användas som en aktiv substans i båtbottenfärg för att förhindra påväxt av bland annat alger och havstulpaner. TBT har också använts som ett stabiliseringsmedel i mjukplast samt som konserveringsmedel inom skogs- och pappersindustrin. Tributyltenn (TBT) i vatten och sediment Behandling Överlevnad Anrikning av TBT i musslorna, ggr Kontroll hamn sediment Alla musslor överlevde 20 10 µg/kg TBT till hamn sediment 80 % överlevde 150 1 µg/l TBT till vatten 20 % överlevde 2100 ftalat (DEHP), nonylfenol (NP) och TBT (tributyltenn). Bland sedimentproverna överskred följande ämnen sitt RVsediment (riktvärde för sediment): klorparaffiner (SCCP), klorfenvinfos, Cd, endosulfan, fluoranten, hexaklorcyklohexan (HCH), NP, TBT och trifluoralin.

Småhus 2018. Tomtmark 2018. Hyreshus och Lägre riktvärde . mg/kg . Övre riktvärde . mg/kg . Klorerade alifatiska kolväten .