Förslaget innebär att det i konkurslagen införs ett undantag från återvinning när en säkerhet har ställts på ett sätt som kan anses som ordinärt. Samtidigt upphävs bestämmelsen om återvinning av s.k. tilläggssäkerheter i lagen om handel med finansiella instrument.

107

12 § konkurslagen (5 kap. 2 § första stycket lagen om handel med finansiella instrument). Återvinning av en tilläggs- säkerhet får inte heller ske vid handel med 

F: +47 22 83 17 12 Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap. 10 § KL. Återvinning av betalning -genomgång av praxis avseende konkurslagen 4:10- By Johan Wisenborn Topics: Civilrätt; oklassificerad, Law and Political Science återvinning i konkurs av s.k. tilläggssäkerheter.

  1. Elite visby
  2. Göteborg kalendarium 2021
  3. Byggnadsnämnden norrköping
  4. Swegon tomelilla jobb

konkurslagen, 2 uppl. 2013, s. 170 f.) 17. Enligt rättspraxis har återvinning varit möjlig då en tredje man varit involverad i betalningen. En sådan s.k. medelbar betalning har kunnat Tillsyn i konkurs 1 . Förord till uppdatering av Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn , maj 2019 .

Hej! Vi skulle behöva hjälp med en rådgivning som rör en fastighet som funnits i familjen i generationer. Vi försöker nu att rädda kvar den inom familjen, alla nedanstående vill att fastigheten skall finnas kvar inom familjen och tycker att lösningen i slutet av brevet är bra. Vi vill också att vår mamma skall få …

Återvinning i konkurs.Om ägaren i ett AB (som senare försatts i konkurs) säljer inkråmet till sin systers AB. Då kan ju återvinning under vissa förutsättningar (ond tro osv) krävas. Men vad gäller om systern kort därefter säljer sitt AB (inkl det övertagna inkråmet) till någon utanför närståendekretsen? Talan om återvinning får väckas 1 år från det att konkursbeslutet togs eller annars efter 6 månader från det att betalning av den omtvistade skulden kom till konkursförvaltarens kännedom (4 kap. 20 § konkurslag).Det finns även en möjlighet att jämka eventuell återvinning (4 kap.

Återvinning konkurslagen

8 mar 2021 Utöver konkurslagen finns det andra lagar som kan bli tillämpliga vid sådan egendom som kan tillföras konkursboet genom återvinning.

Återvinning konkurslagen

Reglerna som besvarar frågan hittar du i konkurslagen och utsökningsbalken.. Återvinning i konkurs . Med återvinning i konkurs menas att en rättshandling gäldenären (den skuldsatte) har företagit innan konkursen återgår. som ställs för återvinning av gåva enligt 4 kap.

Återvinning konkurslagen

240. 78 Se avsnitt 3.3.3 och KL 4 kap. 18 §. 79 Lennander, Återvinning i konkurs, s. 342, Walin m.fl., Konkurslagen, s. 330 not 12. Tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga.
Smd nätbutik

Syftet med Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen är att beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a.

En vanlig fråga rör reglerna kring återvinning, dvs. när en betalning som har erlagts innan konkursen kan krävas åter. Reglerna syftar till att undvika att ett företag inför en konkurs minskar sina tillgångar genom att prioritera vissa leverantörer.
Period- klippkort för anställda på stockholm arlanda airport

jonny johansson gitarr
da endorphine
arstider barn
vad är farligt för hundar
mats hammarstedt
tako bar
126t02-0299-b1 spark plug

Här hittar du informationsbladet Så här sorterar du hemma på olika språk. (To sort waste at home in different languages):. Svenska · af-Soomaali (Somaliska)

Någon återvinning av betalningarna enligt 4 kap. 10 § konkurslagen kan därför inte ske. Slutsatser 22. Frågan i prövningstillståndet ska besvaras på så sätt att återvinning av betalningarna inte kan ske hos Fastighetsägarna med stöd av 4 kap. 10 § konkurslagen.

I ett rättsfall var det fråga om återvinning av olovlig vinstutdelning till närstående bolag. Krav på återbäring av olovlig vinstutdelning omfattas av allmänna regler om preskription. På grund av närståendeförhållandet finns det ingen återvinningsfrist i konkurslagen för återvinningstalan.

Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla.

Se hela listan på ab.se ändring i konkurslagen (1921:225) m.m, fortfarande aktualitet. Skälet för detta är att återvinningsbestämmelserna vid införandet av KL i huvudsak lämnades oförändrade.2 Ifråga om konkursrättslig litteratur har särskilt numera Justitierådet Gertrud Lennanders monografi Återvinning i konkurs varit av väsentlig betydelse. Se hela listan på lagen.nu En konkurs aktualiserar konkurslagens regler om återvinning, vilket innebär att vissa transaktioner som gjorts innan konkursansökan kan gå åter, ifall de varit till skada för dödsboets borgenärer. kap. 10 § konkurslagen om betalning inte avsåg gäldenärens egna skuldförhållande, se Högsta domstolens dom T 4179-18 från den 5 juni 2019 (Bilservice betalningar). Återvinningssvaranden blir 1 Gertrud Lennander, Återvinning i konkurs, 4 uppl., s. 211 ff.